Ykkösvessat Oy / Yleiset työmaa-wc vuokrauksen sopimusehdot

1. Soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Työmaa -wc:n ja Pikkulan (”WC”) vuokrasopimukseen liittyvien velvollisuuksien ja oikeuksien määrittämiseen Ykkösvessojen (”Toimittaja”) ja asiakkaan (”Tilaaja”) välillä.

2. Sopimuksen syntyminen
Sopimus vuokrauksesta syntyy Tilaajan ja Toimittajan välille sen laajuisena ja sisältöisenä, kuin tilausta tehtäessä on suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Toimittaja antaa tai lähettää Tilaajalle kirjallisen tilausvahvistuksen/sopimuksen sähköpostitse. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista.

3. Sopimusaika
Sopimusaikaa ei määritellä etukäteen vaan Tilaajan tulee irtisanoa sopimus vuokraustarpeen loputtua. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@ykkosvessat.fi. Irtisanomisilmoitukseen tulee merkitä tilaajan nimi, rakennusosoite, jossa WC sijaitsee sekä mahdollisesti muuttuneet laskutustiedot.

4. Sopimuksen siirto
Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

5. WC:n toimitus, sijoittaminen ja palautus
Tilaaja ja Toimittaja määrittelevät erikseen tekemässään sopimuksessa WC:n toimitusajankohdan ja -osoitteen. Sopimuksessa määritellään myös kuljetuksen vastuutaho. Mikäli Tilaaja vastaa WC:n kuljetuksesta, vastaa Tilaaja sopimuksen mukaisen toimitusaikataulun pitävyydestä. Tilaajan vastatessa kuljetuksesta Tilaajalla on vastuu kuljetuksissa tapahtuneissa vahingoista. WC tulee sijoittaa noin 10 metrin etäisyydelle kuorma-auton kantavasta tiestä huollon onnistumiseksi. Toimittajalla on WC:n irtisanomisen jälkeen oikeus noutaa WC sopivaksi katsomallaan hetkellä. Tilaaja vastaa WC:n tyhjentämiskustannuksista vuokrakauden loputtua.

6. Kiinnitykset
WC:n seiniin, oviin tai muihin osiin ei saa asentaa teippauksia, opastetauluja, mainosmateriaalia, lisälaitteita tai muitakaan varusteita ilman Toimittajan kirjallista lupaa.

7. WC:n käyttötarkoitus
WC on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisena wc- tai saniteettiratkaisuna. WC:n käsittely ja varastointi on suoritettava ehdottomasti Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on velvoitettu huolehtimaan vuokraamiensa WC-tilojen asianmukaisesta käytöstä ja on velvollinen vahingon sattuessa raportoimaan siitä välittömästi kirjallisesti Toimittajalle.
WC tulee siivota säännöllisesti käytön aikana. Toimittajalla on oikeus teettää siivouksen laiminlyönnistä ja wc:n väärinkäytöstä johtuva siivoustyö erikseen ja veloittaa se Tilaajalta.

8. Vuokrahinnat ja maksuehdot
Tilaajan ja Toimittajan välisessä sopimuksessa on määritelty portaikkohinnoitteluun perustuva vuokrahinta, joka ilmenee hinnastosta. Asiakkaan huolimattomuudesta tai muusta ehtojen vastaisesta toiminnasta toimittajalla on oikeus veloittaa aiheutuneista lisätöistä 98 € / tunti toteutuneiden tuntien mukaisesti, kuitenkin minimissään 30 euroa. Talvikaudella eli pakkaskaudella toimittajalla on oikeus veloittaa korotettua huoltohintaa sulatuksesta johtuen. Hinta on ilmoitettu Työmaa WC-esitteessä. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Tilaajaa yhden tai useamman kerran. Ensimmäinen lasku sisältää yhden tai useamman kuukauden vuokran sekä rahdin. Loppulaskussa vuokra tasataan portaikkohinnoittelun mukaisesti vastaamaan vuokrauksen kestoa. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Laskuun voidaan lisätä palvelumaksu ja jätemaksu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, peritään lisäksi viivästyskorko korkolain mukaisesti sekä maksumuistutuspalkkio 10 euroa.

9. Vahingonkorvaus
Jos WC vahingoittuu Tilaajan tai kolmannen osapuolen käytössä vuokrasopimuksen aikana, on Tilaaja velvollinen korvaamaan syntyneet vahingot täysimääräisinä. Tilaaja vastaa aina kustannuksista, jotka syntyvät varkauden, vahingonteon tai tulipalon seurauksena. Tilaaja vastaa myös WC:n huolimattoman käsittelyn tai muun väärinkäytön aiheuttamasta vahingosta tai epänormaalista kulumisesta. Vastuu WC:n kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta henkilö-, ympäristö- tai esinevahingosta on tilaajalla. Toimittaja ei vastaa mistään välillisistä vahingoista. Toimittajan vastuun enimmäismäärä on kaikissa olosuhteissa rajattu vuokrasopimuksen mukaisen palkkion määrään. Toimittajaa kohtaan tehtävät reklamaatiot tulee tehdä 14 päivän kuluessa vahingon tai virheen ilmenemisestä.
Kaikki Toimittajaa kohtaan esitettävät vaateet tulee tehdä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa WC:n palautuksesta uhalla, että ne muuten raukeavat.

10. Työ- ja ympäristönsuojelu
Tilaaja on velvollinen noudattamaan lain ja asetusten mukaisia ympäristönsuojelusäädöksiä WC:tä käytettäessä.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Ykkösvessat Oy
Puh. 0400 662 020
asiakaspalvelu@ykkosvessat.fi
www.ykkosvessat.fi